Κέντρα Διαμαγνητοθεραπείας - Λάρισα
Physio Praxis
 Ιουστινιανού 30
 Λάρισα
 Τηλ. 2410 550 800